Podmínky používání

1. Používání webových stránek DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH (dále jen "HEIDENHAIN") se řídí výhradně těmito podmínkami používání. Jiná ustanovení mohou platit pouze v případě, že mezi uživatelem a společností HEIDENHAIN již existuje úplatný smluvní vztah (např. smlouva o dodávkách nebo službách) a vlastní používání webových stránek společnosti HEIDENHAIN (zejména stahování nebo nahrávání souborů) představuje poskytování služeb nebo plnění povinností ze strany společnosti HEIDENHAIN nebo uživatele na základě takového smluvního vztahu.

2. Internetové stránky společnosti HEIDENHAIN jsou určeny výhradně a výslovně osobám, které jednají v rámci své obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti nebo jako zástupci těchto osob (zejména firem), a nikoli soukromým koncovým uživatelům, neboť společnost HEIDENHAIN nabízí pouze produkty, které nejsou určeny k prodeji soukromým koncovým uživatelům.

3. Společnost HEIDENHAIN může uživateli udělit určitá práva ve vztahu k určitým souborům na internetových stránkách (zejména souborům nabízeným ke stažení) nebo uložit uživateli určité povinnosti ve vztahu k nakládání s příslušnými údaji. Rozsah udělení práv nebo povinností uživatele ve vztahu ke konkrétním souborům je uveden v oddíle 12 těchto Podmínek používání. Pokud je společnost HEIDENHAIN oprávněna z oprávněného důvodu ukončit poskytnutí práv (licenční smlouvu), je uživatel povinen soubory, jakož i všechny jejich kopie a úpravy, okamžitě a trvale odstranit. Uživatel je povinen dodržovat pravidla pro poskytování práv (licenční smlouvy). 

4. Společnost HEIDENHAIN před zpřístupněním všech souborů zpřístupněných ke stažení zkontrolovala pomocí aktuálních, komerčně dostupných antivirových skenerů. Přesto to zcela nevylučuje riziko počítačových virů a nezjištěného průniku na internetové stránky společnosti HEIDENHAIN a modifikace dat na nich obsažených. Uživatel je povinen stažené soubory před jejich spuštěním nebo otevřením otestovat na přítomnost počítačových virů.

5. Uživatel je povinen všechny stažené soubory, které hodlá používat ve vlastním produktivním prostředí, před takovým použitím otestovat v zabezpečeném a odstíněném testovacím prostředí, protože funkčnost takových souborů nemůže společnost HEIDENHAIN otestovat za všech možných podmínek použití.

6. Pokud společnost HEIDENHAIN poskytuje uživateli možnost předávat společnosti HEIDENHAIN prostřednictvím internetových stránek společnosti HEIDENHAIN své vlastní soubory (např. řídicí data CNC, datové protokoly řízení strojů atd.) podle vlastního uvážení ("upload"), uděluje tímto zákazník společnosti HEIDENHAIN neodvolatelné, nevýhradní, neomezené, věcně neomezené právo k použití těchto dat. Společnost HEIDENHAIN může tyto údaje zejména analyzovat a používat (včetně jejich zpracování) za účelem zlepšení produktů společnosti HEIDENHAIN. Zákazník zajistí, aby přenášené soubory neobsahovaly žádné osobní údaje, a pokud se může jednat o spustitelné soubory (počítačové programy nebo uživatelská data, která mohou obsahovat spustitelný programový kód), je povinen přijmout obvyklá opatření (zejména použití antivirových skenerů), aby před odesláním otestoval přenášené soubory na případné napadení počítačovými viry. Zákazník se zavazuje, že před odesláním souborů na internet bude dodržovat pravidla stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.

7. Odpovědnost společnosti HEIDENHAIN za mírně nedbalostní porušení povinností, které nejsou podstatnými smluvními povinnostmi, je vždy vyloučena. Odpovědnost společnosti HEIDENHAIN za mírně nedbalostní porušení podstatných smluvních povinností je omezena na typickou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, pokud škoda nespočívá v újmě na životě, zdraví nebo zdraví. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí povinnosti, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat. Zákonná ustanovení o odpovědnosti, zejména zmírnění odpovědnosti společnosti HEIDENHAIN za bezplatné poskytnutí dat (výpůjčka/darování), zůstávají v ostatních ohledech nedotčena.

8. Pokud společnost HEIDENHAIN na svých internetových stránkách uvádí odkazy na internetové nabídky třetích osob, nepřijímá společnost HEIDENHAIN odpovídající obsah odkazovaných stránek za svůj.

9. Uživatelé jsou oprávněni k přístupu do určitých oblastí internetových stránek společnosti HEIDENHAIN pouze v případě, že si předem vyžádali přístupové údaje a obdrželi je od společnosti HEIDENHAIN.

10. Pokud společnost HEIDENHAIN nabízí na svých internetových stránkách možnost zadání osobních údajů, budou tyto údaje použity pouze pro účely navázání kontaktu se zájemcem a nebudou předány třetím osobám.

11. S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije německé právo. Výlučným místem soudní příslušnosti je Traunstein.

12. Autorská práva

Autorská práva © DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, zvukové dokumenty, animace a videosekvence na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli kopírování, úpravy nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH není povoleno.