Podmínky používání

1.Pro využívání internetové stránky společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH (dále: „HEIDENHAIN“) existují závazné podmínky: Pouze v případě uzavření placeného kontraktu mezi uživatelem a HEIDENHAIN (například dodavatelská, nebo servisní smlouva) a je definováno konkrétní využití internetových stránek HEIDENHAIN (zejména download, nebo upload souborů) poskytnutí služeb nebo plnění firmou HEIDENHAIN, nebo ze strany uživatele v rámci uzavřeného kontraktu jsou pravidla každé takovéto smlouvy směrodatná.
2.Internetové stránky firmy HEIDENHAIN jsou určeny výhradně a výslovně pouze osobám, vykonávající obchodní nebo podnikatelskou činnost anebo tyto právnické či fyzické osoby zastupují (zvláště společnosti); stránky nejsou určeny soukromým koncovým uživatelům, protože HEIDENHAIN nabízí pouze produkty, které nejsou těmto soukromým koncovým uživatelům určeny.
3.HEIDENHAIN přiznává uživateli popř. určitá práva ve vztahu k určitým souborům na internetových stránkách (obzvláště souborům, nabídnutým ke stažení) nebo ukládá uživateli určité povinnosti při zacházení s některými daty. Rozsah oprávnění, resp. povinností uživatele ve vztahu ke konkrétním datům je dán v bodech 13 těchto uživatelských podmínek. Pokud je HEIDENHAIN oprávněn z vážných důvodů licenční smlouvu vypovědět, musí uživatel soubory i jejich kopie a zpracování neprodleně a jednoznačně smazat. 
4.HEIDENHAIN testoval všechny soubory, určené ke stažení, aktuálním komerčním antivirovým programem. Přesto nelze zcela vyloučit riziko počítačových virů stejně jako neznámý útok na internetové stránky HEIDENHAIN spojený s napadením a změnou zde umístěných dat. Uživatel je povinen před spuštěním, nebo otevřením stažených dat si tato data sám otestovat proti počítačovým virům.
5.Uživatel si musí každá stažená data, která má v úmyslu využít ve svých průmyslových podmínkách před jejich nasazením otestovat v bezpečném a uzavřeném testovacím prostředí, protože funkcionalitu těchto dat firmy HEIDENHAIN nelze otestovat ve všech možných uživatelských podmínkách.
6.Pokud HEIDENHAIN umožní, aby uživatel po svém uvážení vlastní soubory (například data CNC řízení, datové protokoly řízení obráběcích strojů ap.), které získal od HEIDENHAIN dal firmě HEIDENHAIN k dispozici ("upload"), vymezuje tím zákazník firmě HEIDENHAIN neodvolatelné, nevýhradní, časově a odborně neomezené právo k využití těchto dat. Zvláště smí HEIDENHAIN takováto data analyzovat a používat (včetně zpracování) ke zlepšení produktů HEIDENHAIN. Zákazník zaručuje, že tyto odevzdané soubory neobsahují a netestují žádná osobní data a pokud se jedná a spustitelné soubory (počítačové programy, nebo data, která mohou obsahovat spustitelný kód), učiní taková opatření, aby zabránil napadení těchto dat před uploadem počítačovými viry.
7.Ručení firmy HEIDENHAIN za lehkomyslné porušení povinností z nedbalosti, které nejsou dané smlouvou, je vždy vyloučeno. Ručení firmy HEIDENHAIN za lehkomyslné nedbalostní porušení povinností, daných smlouvou je omezeno na předpokládané a typické škody, definované při uzavírání smlouvy, pokud se jedná o ohrožení života, zranění, nebo poškození zdraví. Povinnosti dané smlouvou jsou takové, jejichž řádné plnění musí smlouva nejprve umožňovat a na jejíž dodržování se může smluvní parter kdykoliv spoléhat. Zákonné podmínky ručení, obzvláště úlevy z ručení HEIDENHAIN pro bezplatné poskytnutí dat (zápůjčka / dar), zůstávají jinak nedotčeny.
8.Pokud HEIDENHAIN na svých internetových stránkách v internetové nabídce uvede link na třetí stranu, nepovažuje HEIDENHAIN odpovídající obsah takovýchto stránek za vlastní.
9.K určitým částem internetových stránek HEIDENHAIN má uživatel přístup pouze tehdy, pokud o tento přístup požádal a od HEIDENHAIN obdržel přístupové kódy.
10.Pokud HEIDENHAIN umožní na svých internetových stránkách přístup k individuálním datům, budou k dispozici pouze zájemci po zadání přístupového kódu a nebudou přístupné třetí straně.
11.Platí německé právo s vyloučením obchodního práva EU. Výhradním soudem je Traunstein.
12.Urheberrecht Copyright © DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové nahrávky, animace a videosekvence těchto stránek podléhají autorskému právu resp. dalším právům k ochraně duševního vlastnictví. Kopírování, změny nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH není dovoleno.